İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YASAKLAMA KARARI İLE İLGİLİ DUYURU
 
 
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YASAKLAMA KARARI İLE İLGİLİ DUYURU
 
T.C. 
19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
Karar Tarihi:04/02/2019
Karar Sayısı:16115085-000-E.219
 

GEREKÇE: Gelişen teknoloji ile birlikte, Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ve Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) kullanımının sıklaştığı, terör örgütleri mensuplarınca hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar ile güvenlik güçlerimize karşı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılması ihtimaline karşı, 19 Mayıs mülki sınırları içerisinde izinsiz uçurulmasını yasaklamak ve meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek.

1-AMAÇ:19 Mayıs İlçesi hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA ve DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının güvenlik bakımından hassasiyet arz eden kamu kurum ve kuruluşlar ile devlet büyüklerinin ikametgâhları üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, tehlikeli madde taşımalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesinin engellenmesi, söz konusu araçların art niyetli kişilerce kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen denetlenmesi amaçlanmaktadır.

2-KAPSAM:Bu karar, 19 Mayıs İlçe sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden ve bu tip araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.
 
3-HUKUKİ DAYANAK
          1- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. ve 66. maddelerine,
         2- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337. maddelerine,
   3- 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun “Yasaklar” başlıklı 93. maddesine,
      4- 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21. maddesine,
        5- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine,
    6- 09.01.2016 tarihli ve 29588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. maddesine, 
        7- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Araçları talimatına,
        8- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatına istinaden;
 
4-GENEL ESASLAR:İlçemiz sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçlarını (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden, kullanan şahıslar en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacını, markasını ve modelini bildirme zorunluluğu getirilmesine,
      Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının Uçuşa Yasak Bölgeler Başlıklı 18’ inci maddesinde belirtilen yerlerle birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan:
·        19 Mayıs Kaymakamlığına ait hizmet binası,
·        19 Mayıs Kaymakamlığına ait Kaymakam Lojmanı,
·        19 Mayıs Belediye Başkanlığına ait hizmet binası,
·        19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binası ve lojmanları
·        19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına ait hizmet binası
·        Samsun Üniversitesi 19 Mayıs Ballıca yerleşkesine ait hizmet binaları ve      öğrenci yurdu,
·        19 Mayıs İlçesi Yörükler Mahallesinde bulunan doğalgaz boru hattı,
·        19 Mayıs İlçesi Aydınpınar Mahallesinde bulunan Nebiyan mesire yeri,
·        19 Mayıs İlçesi Dağköy-Hibeköy Mahallesinde bulunan baraj,
·        19 Mayıs İlçesi Dereköy Gençlik Kampı,
·        19 Mayıs İlçesi Aydınpınar Mahallesi İzci Kampı.
        Bahsi konu hava araçlarını kullanacak şahıslar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı başta olmak üzere diğer mevzuatta belirtilen Kayıt/Tescil işlemleri ile Uçuş İzin Gerekliliklerini yerine getirdikten sonra yasaklanan bölgeler haricinde insansız hava aracını kullanmak ve uçuş gerçekleştirilmeden 48 saat öncesinden Mülki idare Amirliğine (Kaymakamlığa) giderek kullanım amacı, markası ve modeline ilişkin bilgileri ekteki forma uygun olarak bildirmekle yükümlüdür. İzinsiz uçuş yapılamaz.
        İzin alınarak yapılacak uçuşların talimat usul ve esaslarına bırakılmasına, yasaklanan bölgeler haricinde uçuş gerçekleştirilmeden en az 24 saat önce ilgili kolluk birimlerine bildirimde bulunarak gerekli bilgiler kolluk birimlerine verildikten ve mahallin en büyük Mülki İdare Amirinden izin alındıktan sonra Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA ve DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının kullanılabilmesine,
        -Devlet İnsansız Hava Araçlarının           
        -Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve Sistemlerinin
   -Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemlerin
      -Azami kalkış ağırlığı 500 gr’ dan daha az olan İHA’ ların yasaklama kapsamı dışında tutulmasına,
        Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile yasak alanlar üzerinde uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve film çekilmesinin engellenmesine,
        19 Mayıs İlçesi sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden ve kullanan şahısların en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini form düzenleyerek bildirmesine,
 
5-CEZAİ HÜKÜMLER:Bu kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran ve kuralları ihlal edenler hakkında 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 66. maddesindeki “İl Genel Kurulu veya İdare Kurulları yahut en büyük Mülkiye Amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, Mahalli Mülki Amir tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılmasına ve mevzuat gerektiriyor ise Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine;
 
6-SEKRETERYA HİZMETLERİ:İş bu karara ve karara esas olan konu ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemlerin sekretaryaları ilgili Kolluk Kuvvetlerince sorumluluk bölgelerine göre yerine getirilmesine,
        Yukarıda belirtilen Kanun maddelerine istinaden bu kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davranan hakkında adli ve idari işlemlerin yapılacağının kamuoyu ve ilgililerine Kaymakamlığımız ve web sitesi vasıtasıyla kamuoyuna ilanen duyurulmasına, gereği için İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir.

7-YÜRÜRLÜLÜK
        Bu karar 04/02/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
8-YÜRÜTME
         Bu kararı 19 Mayıs Kaymakamı yürütür.
 
                                                                                                               Yavuz GÜNER
                                                                                                       19 Mayıs Kaymakamı
 
                                                                       
Ek:Hava Aracına Ait Bilgiler Tablosu İçin Tıklayınız...